อาจารย์ประจำสาขา
อาจารย์สถาปัตย์ กิลาโส
หัวหน้าสาขาวิชา
 ปริญญาเอก :
   
- กำลังศึกษา (PhD candidate)  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหิดล
 ปริญญาโท :
    - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 ปริญญาตรี :
    - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 โทรศัพท์ : 02-160-1701


อาจารย์คัทลียา จันดา
 ปริญญาเอก :
  
- กำลังศึกษา (PhD candidate)  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท :
    - ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 ปริญญาตรี :
   - เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 โทรศัพท์ : 02-160-1701อาจารย์ ดร.วิไลลักษณ์  รักบำรุง
 ปริญญาเอก :
   - วท.ด สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา)
 ปริญญาโท :
   - บธ.ม. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   - กศ.ม. สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ปริญญาตรี :
   - ค.บ. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาจารย ดร. เปรมกมล จันทร์กวีกุล
 ปริญญาเอก:
   
-วท.ด สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา)
 ปริญญาโท :
    - วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีโทรคมนาคม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2549
 ปริญญาตรี :
    - วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2545
 โทรศัพท์ : 02-160-1701
 E-mail  : premkamon.ja@ssru.ac.th 

อาจารย์พีรศักดิ์  ฉัตรศรี
ปริญญาโท :
   - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บธ.ม. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ปริญญาตรี :
   - สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา วท.บ. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์